Kaj je Ramsarska mokrišče?

Kaj je mokrišče Ramsar?

Ramsarska mokrišče je mokrišče, ki je zaradi mednarodnega in ekološkega pomena zaščiteno. O politiki varovanja mokrišč so razpravljali na Ramsarski konvenciji, ki je potekala 2. februarja 1971 v Iranu pod okriljem Unesca. Opredelitev mokrišča pod Ramsarjem je območje z močvirjem ali vodo, bodisi umetno bodisi naravno prisotno, kjer je voda tekoča ali stagnira, bodisi slana ali sveža in lahko vključuje tudi morska območja, kjer globina vode med oseko doseže najmanj šest metrov. Mokrišča zajemajo območja obal, rečnih bregov in celotnih vodotokov. Razvrstitev mokrišč spada v tri glavne razrede, ki vključujejo morska mokrišča, umetna mokrišča in celinska mokrišča. Te skupine lahko nadalje klasificiramo glede na vrsto vode, kot so sveža, alkalna, slanica in somornica.

Kaj je Ramsarska konvencija?

Ramsarska konvencija je mednarodni sporazum o varstvu in ohranjanju mokrišč. Konvencija je potekala 2. februarja 1971 v iranskem mestu Ramsar, od koder je konvencija dobila ime. Konvencija je imela 169 držav, od katerih jih je 7 ratificiralo obravnavane politike. Ramsarska konvencija je nastala po tem, ko so udeležene strani spoznale, da je pomen mnogih mokrišč po vsem svetu resno ogrožen zaradi onesnaženja ali izginotja. Pogodbenice se sestanejo vsake tri leta, da bi razpravljale o načinih za uresničevanje svojih ciljev, sestanek pa je znan kot Konferenca pogodbenic. Zadnje srečanje je bilo leta 2015 v mestu Punta del Este v Urugvaju. Konferenca pogodbenic ima tudi več mednarodnih partnerjev, ki pomagajo pri uresničevanju ciljev konvencije, vključno z Mednarodnim inštitutom za vodno gospodarstvo, Mednarodnim združenjem za ohranjanje narave, Svetovnim skladom za varstvo narave in Mednarodnim vodnim območjem.

Kaj je Ramsarski seznam?

Vsa Ramsarska območja so vpisana v Seznam Ramsarskih mokrišč mednarodnega pomena in Wetlands International, ki je neprofitna organizacija, omogoča dostop do Ramsarske baze podatkov preko informacijske službe Ramsarske lokacije. Ramsarska konvencija opredeljuje seznam mokrišč mednarodnega pomena kot območja, ki so bila zaradi svojih temeljnih ekoloških funkcij in zaradi ekonomske, znanstvene, kulturne in rekreacijske vrednosti rezervirana za ohranjanje in trajnostno rabo mokrišč. Ramsarska konvencija tudi ugotavlja, da je treba mokrišča izbrati na seznam zaradi njihovega mednarodnega pomena glede botanike, limnologije, hidrologije, ekologije ali zoologije,

Kaj so merila za izbiro mokrišč?

Konvencija obravnava več dejavnikov, ki jih je ugotovila za določitev, ali se mokrišče šteje za mokrišče Ramsar. Prvo merilo je, da mora biti mokrišče edinstveno ali redko. Drugi premislek je, da morajo biti mokrišča habitat ogroženih prosto živečih živali ali da morajo podpirati biotsko raznovrstnost, ki je ključna za ekosistem okolice. Še ena ugotovitev je, da mokrišče podpira najmanj 20.000 posameznikov vodnih ptic. Mokrišče, ki podpira najmanj 1% celotnega števila posamezne vrste, se lahko razvrsti tudi kot Ramsarska mokrišče. Mokrišče, ki je ključno za drstenje določene vrste rib, se lahko šteje tudi za Ramsarsko mokrišče.

Ramsarska mesta sveta

Do leta 2016 je po vsem svetu 2.231 mokrišč, ki so na seznamu Ramsarjevih območij, pri čemer ima Združeno kraljestvo 170 lokacij. Ta območja varujejo 2134.936.005 hektarjev in sodelujejo 169 nacionalnih vlad. Tumba-Ngiri Maindombe v Demokratični republiki Kongo je največje mokrišče pod Ramsarjevim seznamom, ki pokriva območje 25.365 kvadratnih kilometrov.